744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Tenderler
25.06.2024
25.06.2024
“Türkmengaz” Döwlet konserni halkara Tender yglan edýär: 25.06.2024

Hormatly jenaplar!

“Türkmengaz” döwlet konserni tender toparynyň adyndan “Galkynyş” känindäki bar bolan desgalara goşmaça 14 guýyny birikdirmek üçin zerur bolan ýerüsti işleriň ähli görnüşleriniň taslamasyny doly taýýarlamak we ony durmuşa geçirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça halkara tender yglan edýär.  

Bäsleşige gatnaşmak üçin Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, “Türkmengaz” DK, Daşary ykdysady gatnaşyklar bölümi, iş otagy 17.24а salgysy boýunça:

-Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezmek bilen, ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarynda hasaba alnan ýa-da bahk hasaby bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);

-"Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda" Türkmenistanyň Kanuny bilen tanyş bolmaly;

- Bäsleşige gatnaşmak üçin ABŞ-nyň 1725 dollary möçberinde ýa-da oňa ekwiwalent bahasyny manat görnüşinde (GBS-i hasaba almak bilen) tölemek üçin hasap belgisini almaly.

Bäsleşige gatnaşmak üçin teklipler bildiriş “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde resmi taýdan çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda ýerli wagt bilen sagat 16:00-a çenli kabul edilýär. 

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Bäsleşik teklipli bukjalary görkezilen salga ugratmaly.

Bellik: Tender resminamalarynyň doly bukjasyny hasaba pul serişdeleri geçirilenden soň almak bolar. 

 

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:

(+99312) 40-32-40, 40-32-50;

Faks: (+99312) 40-32-59.