744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Habarlar
23.02.2024
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisini geçirdi

22-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi. «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler mejlisiň esasy meselesi boldy. Şeýle hem onuň gün tertibine Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde şu ýyl ýerine ýetirilmeli işleriň esasy ugurlary boýunça çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak bilen bagly meseleler girizildi.

Irden Gahryman Arkadagymyz Maslahatlar merkeziniň binasyna geldi. Bu ýere ýygnananlar Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyny ör turup, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi açyp, ýakynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Garaşsyz Watanymyzy maksatnamalaýyn esasda ösdürmek boýunça 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemleriniň jemlenendigini hem-de Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşylandygyny, degişli Kararlaryň kabul edilendigini belledi.

Mälim bolşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Arkadagly Gahryman Serdarymyz «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» tassyklady diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy depginli ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini iň ýokary derejelere çykarmak maksady bilen kabul edilen bu Maksatnamany öz tarapymyzdan doly goldamak bilen, biz Prezidiumyň şu günki mejlisiniň gün tertibinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda döwlet Baştutanymyz tarapyndan tassyklanan Maksatnamada öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylmaly işler bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşarys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri nygtady. Şunuň bilen birlikde, Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary babatda Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna serediler.

Şu mejlise Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň we Hökümetiň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, beýleki çagyrylanlar gatnaşýarlar.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlaryň öňünde maksatnamalaýyn çykyş etdi.

Türkmen halky — nusgawy ösüş ýoluny emele getiren, beýik şahsyýetleri dünýä beren halk. Şu ýyl ýurdumyzda beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýi giňden bellenilip geçiler. Beýik söz ussadynyň dünýä nusgalyk döredijiligine çäksiz buýsanç, söýgi we hormat bilen, şeýle hem halkymyzyň isleg-arzuwlary göz öňünde tutulyp, 2024-nji ýyl «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edildi diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy belledi.

Şahyr öz ynsanperwer garaýyşlary bilen her bir ynsana, bütin adamzada söýginiň, ählumumy sazlaşygyň dogry ýoluny salgy berýär. Bu gün Magtymgulynyň ömür-döredijiligini, edebi mirasyny ýurdumyzda we daşary ýurtlarda öwrenmek hem-de giňden wagyz etmek ugrunda alnyp barylýan işler örän möhüm ähmiýete eýedir. Ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli şu ýyl Arkadag şäherinde ilkinji gezek Medeniýet hepdeligini geçireris diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy.

Magtymguly Pyragy türkmen halkyny beýgelden, abraý-mertebesini dünýäde belende göteren nusgawy şahyrdyr. Men öz ýazan goşgymda: «Barymyzy şärik edýär ägirt şöhrat-şanyna,//Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýmek bilen, beýik şahyryň dünýä dolan şan-şöhratynyň, belentliginiň bu gün türkmen halkynyň taryhyny, at-abraýyny, medeni mirasyny hem beýgeldýändigine buýsanjymy beýan etdim diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. Beýik akyldaryň arzuwlan berkarar döwletiň täze eýýamynda türkmen döwleti gün-günden kuwwatlanyp, dünýäde abraýly ornuny has-da pugtalandyrdy. Bu üstünliklere dana Magtymgulynyň wesýetlerine wepaly halkymyzyň agzybirligi, tutanýerliligi, maksada okgunlylygy, ata Watanyna bolan beýik söýgüsi bilen ýetildi.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda» Kanuna hem gol çekdi. Bu başlangyçlary döredijilikli dowam etdirip, biz geljekde Magtymguly Pyragynyň medeni mirasyny kanun esasynda berkidip, ebedileşdirsek hem maksadalaýyk bolar diýip hasap edýärin diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri nygtady.

Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam edip, dünýä ykdysadyýetiniň çalt depginler bilen ösýän, özgerýän, üýtgäp duran we täze wehimleriň ýüze çykýan häzirki şertlerinde ykdysady ösüşi üpjün etmegiň uzak möhletleýin ösüş strategiýasynyň baş maksady bolup durýandygyny nygtady. Şunda oýlanyşykly ölçenen syýasy garaýyş, anyk maksatly kabul edilen dolandyryş çözgütleri, hasaplanylyp taýýarlanan meýilnamalar depginli ösüşiň esasy şertidir. Ýurdumyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň Maksatnamasynda göz öňünde tutulan esasy wezipeleriň ählisi üstünlikli durmuşa geçirildi. Geçen ýyl döwletiň kuwwatyny, halkyň parasadyny, abraý-şöhratyny, agzybirligini, maksatlaryň birligini görkezen şanly wakalara örän baý boldy diýip, kanagatlanma bilen belledi.

2023-nji ýylda jemi içerki önümiň ösüş depgini durnukly saklandy. Maýa goýum syýasaty hem üstünlikli amala aşyryldy. Önümçilik pudaklaryny, durmuş we hyzmatlar ulgamyny ösdürmäge köp möçberde serişdeler gönükdirildi. Iň ýokary amatlyklar döredilen Arkadag şäheri dabaraly açyldy. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan bu «akylly» şäheriň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna hem badalga berildi. 2023-nji ýylda depginli ösýän döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe düzümlerine saýlandy, şeýle hem onlarça halkara resminamalar kabul edildi. Milli gymmatlyklarymyz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawy has-da artdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, şöhratly pederlerimiziň halk häkimiýeti baradaky däplerine, hakyky halk demokratiýasyna daýanyp, Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretdik. Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda Halk Maslahatynyň taryhy mejlisini geçirip, ýurdumyzyň içeri we daşary syýasaty bilen bagly möhüm çözgütleri kabul etdik. Bäsleşik, açyklyk, aýdyňlyk esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny hem guramaçylykly geçirdik.

Geçen ýyllarda gazanylan üstünlikleriň binýadynda Hökümetimiz tarapyndan «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasy» işlenip taýýarlanyldy hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Karary bilen tassyklanyldy.

Şu ýerde biz bir zady berk bellemelidiris, ýagny Garaşsyz Watanymyzyň ykdysady binýady tutulanda, her bir pudagyň, sebitiň, edara-kärhanalaryň görkezijileriniň jikme-jik seljerilip, hasaplanyp jemlenilmegi ýola goýuldy. Şeýle çemeleşilip toplanan maglumatlar gysga, orta we uzak geljegi öňünden görmek, takyk hasaplap, anyk çaklamak we meýilnamalaşdyrmak işiniň alnyp barylmagy üçin zerur şertleri emele getirdi. Şonuň netijesinde, ykdysadyýeti gurnamagyň, dolandyrmagyň, netijeliligi gazanmagyň oýlanyşykly tejribesi kemala geldi diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. 2024-nji ýyl üçin işlenen Maksatnama hem şeýle usullar bilen durmuşa geçirilýän «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan» ugur alnyp düzülendir.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri Maksatnamanyň takyk hasaplamalara, ýetilen sepgitlere daýanmak bilen, maliýe-ykdysady taýdan, maýa goýumlaryň maksadalaýyklygy nukdaýnazaryndan esaslandyrylandygyny belläp, onda öňde goýlan wezipelerden we maksatlardan gelip çykýan aýratynlyklar barada aýdyp, birinjiden, ykdysady, senagat, önümçilik häsiýetli maksatlara ünsi çekdi.

Nygtalyşy ýaly, ilkinji nobatda, ýurduň içerki mümkinçiliklerini doly ulanmak bilen, döwletimiziň durnukly ösmegini üpjün etmäge, pudaklaryň we sebitleriň ösüşine gönükdirilen çäreler göz öňünde tutulýar. Önümçilik kärhanalarynyň kuwwatlyklarynyň doly işledilmegini gazanmak, gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek, eksporty artdyrmak we importyň ornuny tutýan önümçilikleri ösdürmek, ekologik taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk we beýleki azyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak, amatly işewürlik gurşawyny döretmek esasy maksatlaryň hatarynda görkezilendir. Maýa goýumlaryň esasy ugurlarynda bolsa senagat pudaklaryny ösdürmek, innowasion kärhanalary, täze önümçilikleri döretmek, oba hojalygyny özgertmek we azyk üpjünçiligini has-da gowulandyrmak, gaýtadan işleýän ugurlary ösdürmek esasy maksatlaryň hatarynda bellenildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nygtaýşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tagallalary we ýadawsyz aladasy netijesinde, gurluşyk syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň» çäklerinde möhüm we giň gerimli taslamalaryň ençemesi, şol sanda halkara, sebit ähmiýetli uly taslamalaryň onlarçasy bar. Şeýle hem geljegiň şäheri bolan Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşyklary dowam etdiriler.

Ikinjiden, ol söwda we hyzmatlar ulgamyny ösdürmek üçin maksatlardan ybaratdyr. Ykdysadyýetiň netijeli işlemegi, önüm öndürijileriň düşewüntli bolmagy, täze iş ýerleriniň döredilmegi, aýlyk zähmet haklarynyň we ilatyň girdejileriniň ýokarlanmagy tölege ukyplylygyň ösmegine, bazarlarda harytlary sarp edijilik isleginiň ýokarlanmagyna, dürli hyzmatlardan peýdalanýanlaryň artmagyna getirýär. Hormatly Prezidentimiziň syýasatynda bu ugurlara hem uly üns berilýär. Şunda azyk önümlerine, ilatyň ilkinji sarp edýän harytlaryna ösýän islegleri kanagatlandyrmak maksady bilen, söwdany, ulag, ýaşaýyş jaý-jemagat, durmuş we beýleki hyzmatlar ulgamyny ösdürmek esasy wezipeleriň biri bolup galýar.

Üçünjiden, Maksatnamanyň durmuş häsiýetli maksatlary öňe sürülýär. Täze iş orunlarynyň döredilmegine we ilatymyzyň durmuş taýdan goraglylygynyň berk üpjün edilmegine gönükdirilen çärelere uly üns berilýär. Maýa goýumlar durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň, aýratyn mätäçlik çekýän raýatlar üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň, saglygy goraýyş desgalarynyň, orta mekdepleriň, çagalar baglarynyň, awtomobil ýollarynyň, suw, gaz, elektrik geçirijileriň, aragatnaşyk ulgamlarynyň, suw arassalaýjy desgalaryň, ulag we beýleki durmuş hyzmatlarynyň ösdürilmegine gönükdirilýär.

Dördünjiden, Maksatnamada ähli ugurlar boýunça amala aşyrylmaly işler, öňdebaryjy tehnologiýalary, sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak, amatly işewürlik gurşawyny döretmek, döwlete dahylsyz bölegi ösdürmek esasy maksat edilip goýlan.

Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň içerki ösüşi bilen bagly käbir görkezijilere üns çekildi. Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artýar. Dünýäde bolup geçen ykdysady çökgünliklere garamazdan, jemi içerki önümiň ösüş depgini durnukly saklandy. 2009-njy ýyldan bäri ortaça 6 göterimden ýokary ösüş emele geldi. Soňky 15 ýylyň dowamynda jemi içerki önümiň möçberi 3,7 esse artdy. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň görnüşleriniň barha artýandygy hem-de hil babatda dünýä ölçeglerine laýyk gelýändigi aýdyldy. Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende, 2023-nji ýylda öndürilen senagat önümleriniň möçberi 3 esseden gowrak köpeldi. Mundan başga-da, içerki bazarda haryt üpjünçiligi doly kanagatlandyrylýar. Bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 2008-nji ýylda 16 million manat bolan bolsa, 2023-nji ýylda bu görkeziji 8,5 esse artyp, 140 million manada barabar boldy.

2022-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçirilip, 7 milliondan gowrak adam sany hasaba alyndy. Bu, 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2 milliona golaý ilatyň artandygyny görkezýär. Demografik ösüş ilatymyzyň hal-ýagdaýynyň hem-de ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da gowulanmagynyň hasabyna üpjün edildi.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri halk maslahatlarynyň, Mejlisiň agzalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň ünsüni geljegi uly wezipelere çekdi. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tassyklan Maksatnamasynda ykdysady, maliýe, durmuş, önümçilik we beýleki wezipeler bilen bir hatarda, kanunçylyk ulgamyna degişli wezipeler hem goýulýar diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy we bu ugurda ýerine ýetirmeli işleriň möhüm ugurlary barada durup geçdi.

Ýurdumyzda maýa goýumlary çekmek hem-de maýadarlary goramak we goldamak, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy hereket etmek, salgydy dolandyrmak, salgytlaryň ýygnalyşynyň hilini ýokarlandyrmak, intellektual eýeçiligi goramak, intellektual eýeçilik hukuklaryny döwlet we halkara derejede goramagyň kepilliklerini üpjün etmek ýaly ugurlarda kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmek gaýragoýulmasyz çäreleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna goşulýan ýurt bolup durýandygyny nazara alyp, bu guramanyň düzgünlerine we ýörelgelerine laýyklykda milli kanunçylygy kämilleşdirmek zerurdyr.

Bank amallaryny, töleg tabşyryklaryny kämilleşdirmekde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça işleri tehnologiýalar we kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bildirilýän talaplara laýyklykda amala aşyrmak, milli ykdysadyýetiň dünýä bazaryna goşulyşmagy üçin işewürlik gurşawynyň kämilleşdirilmegi, bazar ykdysadyýetinde maliýeleşdirmegiň kadalaşdyryjy hukuk esasynyň dünýä tejribesine laýyk getirilmegi wajypdyr. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, ylmy barlaglaryň depginini ýokarlandyrmak, «emeli aňy» düýpli we netijeli öwrenmek, ylym we önümçilik babatda işewürligiň hem-de täjirçiligiň täze usullaryny döretmek, ösdürmek, bu ugurda degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny, innowasiýa ulgamynyň netijeli işlemegi üçin kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamak möhümdir.

Öňde goýlan wezipeler bilen bir hatarda, Türkmenistanyň Prezidentiniň içeri we daşary syýasy başlangyçlaryny kanunçylyk taýdan goldamak, şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň gün tertibinde duran soraglar bilen bagly geçirmeli işlerimiz hem köp diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, raýat-hukuk gatnaşyklary babatda kanunçylygy kämilleşdirmek, halkara hususy hukugynyň kadalaryny ornaşdyrmak, döwre görä emläk, eýeçilik, şertnama-hukuk, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak bilen bagly kanunçylygy kämilleşdirmek, döwlet hyzmatlaryny sanly ulgamlar arkaly amala aşyrmak, hukuk kömegini bermek, telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak, ykdysady işjeňligi üpjün etmek, ulag we logistika, dürli pudaklarda sanly hyzmatlary ösdürmek, kärhanalaryň işini, harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek, gurluşyk işleriniň kadalaryny düzgünleşdirýän kanunçylygy kämilleşdirmek, oba hojalyk önüm öndürijileri, tohumçylyk işini höweslendirmek, howanyň üýtgemegi, ekologiýa ýaly meselelere degişli kanunçylygy seljerip, möhüm işleri geçirmegiň wajypdygy bellenildi.

Halk Maslahatynyň Başlygy durmuş syýasaty barada aýdyp, iş üpjünçiligini we zähmet gatnaşyklaryny döwrebap kadalaşdyrmak, maşgalany, eneligi we çagalygy goramak, ýaşlary goldamak, saglygy goramak ýaly meselelere degişli kanunçylygy yzygiderli seljerip, degişli işleri geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Durmuş goraglylygyny üpjün etmegiň çäklerinde howandarlyga mätäçlere hemaýat bermek işini ösdürmek, döwletiň her bir adamyň, ylaýta-da, çagalaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek babatdaky başlangyçlaryny, ägirt uly aladalaryny kanunçylyk taýdan berkitmek möhüm meseleleriň biridir diýip nygtady. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda «Hossarlyk we howandarlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanuny bilen kesgitlenen Hossarlyk we howandarlyk edaralary hakynda Düzgünnamanyň, Hossarlygy we howandarlygy amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnamanyň döwrüň talabyna laýyk işlenip taýýarlanylmagynyň kanunyň talaplarynyň ýerine ýetirilmegi nukdaýnazardan uly ähmiýete eýedigine üns çekildi. Bu ugurda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hem oňyn tejribe toplandygy bellenildi.

Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam edip, ösüp gelýän ýaşlarymyzy goramak, olary goldamak babatda kämillik ýaşyna ýetmedikleriň meseleleri bilen bagly gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmegiň wagtynyň gelendigini nygtady. Şunda türkmeniň mukaddes maşgala ojagynyň eýesi bolan enelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň mertebesini belentde tutmak, olar barada döwletiň düýpli aladalaryny, kanuny bähbitlerini goramak ugrunda döredilýän şertlerini, maşgalanyň goragyny we bitewüligini, çagalaryň iň gowy bähbitlerini üpjün etmegiň hukuk usullaryny berkitmegiň döwrüň zerur talaplarynyň biridigine ýygnananlaryň ünsüni çekdi.

«Döwlet adam üçindir!» hem-de «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp ýörelgelerimize laýyklykda, netijeli durmuş-ykdysady syýasaty üstünlikli amala aşyrmak ýurdumyzyň strategik maksatlary bolup durýar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri nygtady. Ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek biziň ählimiziň gündelik üns bermeli möhüm meselelerimiziň biridir.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň we jemgyýetçilik birleşikleriniň jemgyýetimizde täze syýasy, hukuk garaýyşlaryny hem-de medeniýetini kemala getirmek, milli döwletlilik ýörelgelerimizi ösdürmek, halkymyzy umumymilli maksatlaryň töwereginde jebisleşdirmek, agzybirligimizi pugtalandyrmak babatda möhüm işleri alyp barmagynyň zerurdygy nygtaldy. Täze taryhy döwrüň belent maksatlaryny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin bilelikdäki işleriň döredijilikli, anyk meýilnama esasynda dowam etdirilmegi örän ähmiýetli bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň hem taýýarlanylandygyny belledi. Meýilnama laýyklykda, ilkinji nobatda, kanun çykaryjylyk başlangyçlaryna bolan hukugyň esasynda kanunçylygy kämilleşdirmek işlerini guramaçylykly dowam etmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, kanun taslamalaryny taýýarlamak boýunça döredilýän iş toparlarynyň düzümine öňdebaryjy pikirleri, döwrebap teklipleri öňe sürmek üçin ökde, tejribeli hünärmenleri, bilermenleri giňden çekmegiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň öňe süren başlangyçlaryny, tabşyryklaryny hem-de kabul eden çözgütlerini kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça çäreleri görmegiň wajypdygy nygtaldy.

Hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça seljerme işlerini geçirmek, teklipleri işläp taýýarlamak üçin Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynda deputatlardan, beýleki döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň wekillerinden ybarat hukuk-bilermenler toparyny döretmek barada hem aýdyldy. Kanunlardan gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň öz wagtynda işlenip taýýarlanylmagyny üpjün etmek we degişli edaralar tarapyndan gözegçilik, usuly, amaly, maslahat beriş toparlaryny döretmek, olaryň işini guramak geljegi uly ugurlaryň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen birlikde, kanun çykaryjylyk işiniň nazary we amaly meseleleri boýunça alymlaryň, hünärmenleriň, bilermenleriň Halk Maslahatynyň agzalary we Mejlisiň deputatlary bilen duşuşyklaryny guramagyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütleriň, berlen tabşyryklaryň, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2024-nji ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň esasy ugurlaryna degişli kabul eden Kararlarynyň, tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, ýurdumyzy ösdürmegiň orta we uzak möhletli Maksatnamalarynyň maksatlary we ileri tutulýan ugurlary barada maslahatlary geçirmegiň wajypdygy bellenildi.

Gahryman Arkadagymyz alnyp barylýan işleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň we olary Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlislerinde ara alyp maslahatlaşmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Bu işleri geçirmek üçin Prezidiumyň mejlisiniň gün tertibine Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hem-de Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde kabul edilen çözgütler, berlen tabşyryklar bilen öňde goýlan wezipeleri öz wagtynda durmuşa geçirmek boýunça soraglary işläp taýýarlamak we girizmek möhümdir.

Olar beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny halkara derejede giňden belläp geçmek; Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň jemgyýetimiziň agzybirligini has-da berkitmek, maksatnamalarda öňde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmaklaryny üpjün etmek; ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, her bir zähmetkeşi üstünlikli işlere ruhlandyrmak, ykdysadyýetiň hususy pudagyny we hyzmatlar bölegini ösdürmegiň, importyň ornuny tutýan önümçiligi goldamagyň hem-de gurluşyk işleriniň konsepsiýalaryny, eksport ugurly senagaty goldamagyň, şäherleri ösdürmegiň strategiýasynyň taýýarlanylmagyna işjeň gatnaşmak; ýaşlar bilen işleşýän ýöriteleşdirilen guramalaryň işini güýçlendirmek; ýurdumyzda okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny, ylym ulgamyny ösdürmegiň Strategiýasyny işläp taýýarlamak; täze kanunçylyk namalaryny kabul etmek hem-de kanunlary yzygiderli kämilleşdirmek babatda degişli işleri alyp barmakdan ybaratdyr.

Döwletimiziň syýasatynda we durmuşa geçirilýän maksatnamalarda sebitleýin ösüş meselelerine, ýerli wekilçilikli häkimiýet, öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ösüşine hem-de mümkinçilikleriniň artmagyna, olara guramaçylyk hem-de usuly taýdan kömek bermek işlerine uly üns berilýär. Şonuň üçin hem biziň esasy wezipelerimiziň hatarynda raýatlarymyzdan we edaralardan gelip gowuşýan tekliplere we ýüztutmalara garamak boýunça welaýatlarda, Aşgabat we Arkadag şäherlerinde duşuşyklary hem-de ýerli edaralar, guramalar bilen maslahatlary geçirmegi netijeli alyp barmak, ýurdumyzyň oba zähmetkeşleri bilen meýdan şertlerinde duşuşyklary geçirmek, alnyp barylýan möwsümleýin işler bilen tanyşmak, olaryň armasyny ýetirmek çärelerini geçirmek zerurdyr diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şeýle hem welaýat, etrap, şäher halk maslahatlaryna Geňeşlere kanunçylyk babatda guramaçylyk we usuly taýdan kömek bermek işlerini kämilleşdirmegiň, olar bilen amaly-usuly maslahatlary geçirmegiň, obalaryň we şäherleriň ýaşaýjylaryna kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny düşündirmegiň, adamlaryň isleg-arzuwlaryny, zerurlyklaryny öwrenmegiň we ýerli döwlet edaralary bilen bilelikde durmuş-ykdysady wezipeleriň hem-de ilatyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagyna degişli meseleleriň çözülmegine, raýatlaryň ýüztutmalary boýunça kabul edişliklere ýakyndan gatnaşmagyň wajypdygy bellenildi.

Milli Liderimiz çykyşynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň beren tabşyryklaryny, öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, kanunçylygyň dürli ugurlaryna degişli teklipleri öwrenmek maksady bilen, welaýatlaryň, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň jogapkär wekilleriniň, jemgyýetçilik birleşikleriniň gatnaşmagynda Halk Maslahatynyň we Mejlisiň komitetleriniň göçme maslahatlaryny geçirmek zerurdyr diýip nygtady. Ilatymyzy döredijilikli işlere has-da ruhlandyrmak, durmuşa geçirilýän taryhy işleriň daşynda jebisleşdirmek, Watanymyzyň gazanan üstünliklerini giňden wagyz-nesihat etmek alyp barjak işlerimiziň meýilnamasynda esasy wezipe hökmünde kesgitlenilmeli. Şunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň, hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän taryhy başlangyçlarynyň, halk bähbitli işleriň, kabul edilen resminamalaryň jemgyýetçilik-syýasy ähmiýetini düşündirmek, wagyz-nesihat etmek boýunça duşuşyklary, maslahatlary geçirmek bilen, halky olar barada gyzgyny bilen habarly etmek, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde täsirli çykyşlary guramak möhümdir diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy. Şunuň bilen birlikde, jemgyýetde kanunlaryň hökmürowanlygy, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, hukuk medeniýetini ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini, adamlaryň halal zähmet çekmegi, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin döwletimiz tarapyndan döredilýän giň mümkinçilikleri, milli medeniýetimizi, maşgala gymmatlyklaryny, däp-dessurlarymyzy, jemgyýetçilik ahlagyny wagyz-nesihat etmek işlerini hem dowam etdirmegiň wajypdygyna üns çekildi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan tassyklanan Maksatnamadan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça 2024-nji ýylda bilelikde ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasy «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda edilmeli tagallalaryň özenini düzer. Biziň alyp barýan işlerimizde diňe bir ykdysady ösüşi üpjün etmek däl-de, eýsem, ösüşiň uzak möhletleýin we durnukly depgininiň saklanylmagy hem möhüm wezipe bolup durýar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi. Nygtalyşy ýaly, täze döwrüň ykdysady ösüş nusgasy bolsa, ilkinji nobatda, işewürlik gurşawyny döretmek, telekeçilik başlangyçlaryny goldamak bilen, hususy maýa goýumlaryň köpelmeginde jemlenendir. Biz geljekde hukuk ulgamynyň işewürlik üçin özüne çekijiligini üpjün etmelidiris.

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabynda şeýle ajaýyp jümleler bar: «Owal-ahyr hemişelik badalgamyz Watandyr». Şeýle hem onda: «Döwlet sarsmaz, tükenmez uly güýçdür. Biz döwletimiziň güýjünden güýç alýarys. Döwletimiziň ady bilen buýsanýarys, abraýy bilen beýgelýäris» diýlip parasatlylyk bilen Watanyň gymmatlygyna üns çekilýär diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde halkymyz bilen bilelikde tutanýerli zähmet çekip, 2024-nji ýylda bellenen sepgitlere, maksatlara ýetiljekdigine berk ynam bildirendigi bellenildi. Halk Maslahatynyň Başlygy çykyşynyň ahyrynda: “Biziň ählimiziň iň esasy maksadymyz jandan eziz görýän Watanymyzy beýik geljege tarap ynamly öňe alyp barmakdan ybaratdyr. Şoňa görä-de, mukaddes Watanymyzy beýgeldýän beýik başlangyçlary wagyz etmek, halkymyzy bu işlere ruhlandyrmak borjumyzdyr” diýip belledi.

Mejlisiň dowamynda Bäherden etrabyndaky 28-nji orta mekdebiň müdiri, Ahal welaýat halk maslahatynyň başlygy M.Berdiýewe söz berildi.

Çykyş edeniň belleýşi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly syýasaty netijesinde ösüş ýoly bilen beýik geljege tarap ynamly öňe barýar. Gahryman Arkadagymyzyň döwlet doktrinasy şu syýasatyň esasyny düzýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp ýörelgesine esaslanýan maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrmagy netijesinde, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Obalaryň, şäherleriň, etraplaryň keşbi özgerýär, müňlerçe täze iş orunlary döredilýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy boýunça we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen döwrebap Arkadag şäheriniň gurulmagynyň şanly waka öwrülendigi, bu wakanyň Türkmenistanyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylandygy bellenildi. Bu ýerde “akylly” şäher konsepsiýasyna laýyklykda, iň öňdebaryjy sanly tehnologiýalar jemlenendir.

Ministrler Kabinetiniň 2023-nji ýylda ähli ulgamlarda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisiniň barşynda kabul edilen çözgütleriň ähmiýetine aýratyn üns berildi. Hususan-da, «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň» tassyklanylmagynyň milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek meselelerine toplumlaýyn çemeleşilýändiginiň aýdyň subutnamasydygy nygtaldy. M.Berdiýew bilim ulgamynda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler barada aýdyp, diňe geçen ýylyň dowamynda orta mekdepleriň hem-de çagalar baglarynyň 40-a golaýynyň, şol sanda Ahal welaýatynda 11 sany bilim edarasynyň, şeýle hem beýleki saglyk, sport maksatly binalaryň gurlup ulanmaga berlendigini aýdyň mysal hökmünde görkezdi. Şunuň bilen birlikde, 2024-nji ýyl üçin degişli Maksatnamada bu ugra milliardlap manat möçberinde serişdeleriň goýberilmegi göz öňünde tutulýar.

Bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideriniň kyblasy, hormatly Prezidentimiziň atasy Mälikguly Berdimuhamedowyň durmuş ýoly ösüp gelýän nesli terbiýelemek üçin nusga bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, çykyş eden ýaşlary watançylyk, zähmet we ruhy-ahlak taýdan terbiýelemekde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň ägirt uly ähmiýetini nygtady. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň geçen ýyl «Arçman» şypahanasyna baryp görmegi hem-de bu sagaldyş edarasynyň täze binasyny gurmak we öňden bar bolanlarynyň durkuny täzelemek baradaky teklibi adamyň saglygy baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygynyň aýdyň güwäsidir.

Çykyşynyň ahyrynda M.Berdiýew welaýatyň ýaşaýjylarynyň adyndan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge uly üns berýändigi we türkmenistanlylaryň ýagty geljegi barada bimöçber alada edýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary B.Mämiýewa çykyş etdi. Ol Gahryman Arkadagymyzyň Watanymyzy dünýäniň iň ösen döwletleriniň birine öwürmek baradaky ägirt uly işleriniň häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan mynasyp dowam etdirilýändigini belledi. Şu ýylyň beýik türkmen şahyrynyň ady hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň ajaýyp zehininden we pähim-paýhasyndan dörän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgy bilen baglanyşykly şygarynyň ähmiýeti aýratyn nygtaldy. Munuň özi türkmen halkynyň beýik ogluna, onuň baý edebi mirasyna çuňňur hormat-sarpanyň aýdyň nyşanydyr.

Çykyşyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideriniň watançylyk, jebislik we agzybirlik baradaky taglymatyndan, «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly ýörelgesinden, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp şygaryndan ugur alnyp, Watanymyzyň häzirki wagtda ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly barýandygy bellenildi. Ýurdumyz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny öz içine alýan maksatnamalary durmuşa geçirip hem-de düýpli özgertmeleri amala aşyryp, ägirt uly üstünlikleri gazanýar. Gahryman Arkadagymyzyň oňyn başlangyçlarynyň, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda işlenip taýýarlanylan “Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň” möhümdigine aýratyn üns berildi. Öňde goýlan wezipeleriň durmuşa geçirilmegi eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de artdyrmaga, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmaga, ýurdumyzyň halkara giňişlikdäki abraýyny ýokarlandyrmaga ýardam eder.

Şeýle hem B.Mämiýewa şu mejlisiň ähmiýetini belledi. Onda Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny amala aşyrmak meseleleri bilen baglylykda, Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen geçirilmeli işleriň bilelikdäki Meýilnamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. Munuň özi döwletiň we jemgyýetiň iň ýokary gymmatlygy diýlip yglan edilen adamyň abadançylygy baradaky hemmetaraplaýyn aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny tassyklaýar.

Çykyşynyň ahyrynda günbatar sebitiň wekili türkmen halkynyň Milli Liderine we Arkadagly Gahryman Serdarymyza zenanlaryň jemgyýetdäki ornuny ýokarlandyrmaga, eneligi goldamaga, maşgalany goramaga uly üns berýändikleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Soňra Daşoguz şäher häkimliginiň işgärler we ýerli öz-özüni dolandyryş edaralary bilen işleşmek boýunça bölüminiň müdiri, Daşoguz welaýat halk maslahatynyň başlygy A.Kakyşowa söz berildi. Ol çykyşynda kabul edilen döwlet maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipelere ünsi çekdi.

Bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda dowam etdirilýän demokratik özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde täze belentliklere ýetýär. Ýurdumyzda halk häkimiýetlilik ýörelgeleri, raýat jemgyýetiniň esaslary yzygiderli berkidilýär. Şunuň bilen baglylykda, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň gatnaşmagynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen çözgütleriň wajypdygy bellenildi. Ählihalk forumynyň jemleriniň hem-de kabul edilen resminamalaryň ähmiýetini düşündirmek babatda halk maslahatynyň agzalary hormatly ýaşulular, Mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde ilatyň arasynda wagyz-nesihat çärelerini alyp barýarlar.

Çykyş eden «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy», «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasy» ýaly möhüm resminamalarda bellenen wezipeleri üstünlikli çözmek üçin welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Bellenilişi ýaly, şu günki mejlisiň gün tertibine Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlaryna degişli we halkymyzyň bähbitlerini üpjün etmäge, ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga, ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen meseleleriň giň toplumy girizildi. Şunuň bilen baglylykda, A.Kakyşow Halk Maslahatynyň agzalarynyň Gahryman Arkadagymyzyň gymmatly maslahatlaryndan we tekliplerinden ugur alyp, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda öz öňlerinde goýlan jogapkärli wezipeleri çözmek üçin güýç-gaýratyny, yhlasyny, bilimini gaýgyrmajakdyklaryny ýene-de bir gezek nygtady.

Çykyşynyň ahyrynda Daşoguz welaýatynyň wekili Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna hem-de hormatly Prezidentimize Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň gülläp ösmegi, türkmenistanlylaryň bagtyýar durmuşy barada edýän ýadawsyz aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we berk jan saglyk, uzak ömür, giň gerimli işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary O.Berdiliýewa çykyş edip, Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilýän Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde eziz Watanymyzyň bagtyýar şu güni we nurana geljegi üçin uly ähmiýete eýe bolan meselelere garalýandygyny belledi.

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, ýurdumyzyň gündogar sebitinde hem durmuşyň ähli ulgamlarynda toplumlaýyn özgertmeler ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan giň gerimli işleri häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýar.

O.Berdiliýewanyň belleýşi ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp eserlerinde «medeniýet» düşünjesiniň giňdigine we köpugurlydygyna, özboluşly milli däp-dessurlary, gadymdan gelýän maşgala gymmatlyklaryny aýawly saklamaga, ýaşlar syýasatyna, ösüp gelýän nesli terbiýelemäge aýratyn üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň halkara derejede baýram edilmegi uly ähmiýete eýedir. Şahyryň baý döredijilik mirasynda türkmen halkynyň durmuşynyň filosofiýasy, belent ruhy-ahlak ýörelgeleri öz aýdyň beýanyny tapdy.

Nygtalyşy ýaly, türkmenistanlylar Gahryman Arkadagymyzyň amala aşyrýan asylly işlerinden çuňňur hoşaldyr. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmegi munuň aýdyň mysallarynyň biridir. Ýaş nesil barada hemmetaraplaýyn alada etmäge gönükdirilen bu gaznanyň işinde ata-babalarymyzyň ynsanperwer ýörelgeleri öz beýanyny tapýar.

Çykyş eden welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň Gahryman Arkadagymyzyň tabşyryklaryndan we gymmatly maslahatlaryndan ugur alyp, öz öňlerinde goýlan wezipeleri çözmäge örän jogapkärli çemeleşjekdiklerine ynandyrdy.

Mejlisiň dowamynda Mary welaýat häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň müdiriniň orunbasary, Mary welaýat halk maslahatynyň başlygy M.Atajanow çykyş etdi. Ol türkmen halkynyň Milli Lideriniň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ähli ulgamlarda durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň ähmiýetini belledi. Şol işleriň netijesinde döwrüň talaplaryna laýyklykda, döwletiň demokratik esaslary we halk häkimiýetliligi pugtalandyrylýar. “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” şygary astynda geçen 2023-nji ýylda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi munuň aýdyň güwäsidir.

Çykyşynyň dowamynda M.Atajanow «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň Mary welaýatyna bolan iş saparynyň döwletimiziň sebitleriniň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine ägirt uly üns berýändiginiň subutnamasydygyny we welaýatyň ýaşaýjylaryny täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrandygyny belledi. Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän ykdysady syýasat döwletimiziň ösüşiň has belent sepgitlerine ýetmegine, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Soňky ýyllarda gazanylan makroykdysady görkezijiler, ilkinji nobatda, jemi içerki önümiň ösüşiniň durnukly saklanmagy munuň aýdyň mysalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanan «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasy» barada aýdyp, çykyş eden onuň durmuşa geçirilmeginiň döwlet dolandyryş ulgamynyň öňdebaryjy usullaryny ulanmagyň, ähli önümçilik pudaklaryna döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, milli, sebit we halkara ähmiýetli taslamalary amala aşyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň ykdysady taýdan mundan beýläk-de durnukly ösmegini üpjün etmäge ýardam bermelidigini belledi. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň haryt öndürijileriniň bäsdeşlige ukyplylygy, ilatyň durmuş goraglylygy ýokarlanar, umuman, raýatlarymyzyň abadan hem-de bagtyýar durmuşy üpjün ediler.

M.Atajanow türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýurdumyzy 2024-nji ýylda syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmek bilen bagly öňde goýan wezipeleriniň wajypdygyna aýratyn ünsi çekdi. Hususan-da, amala aşyrylýan işjeň maýa goýum syýasaty, milli we daşary ýurt pulunda iri maýa goýumlaryň goýulmagy senagat we medeni maksatly desgalaryň — täze kärhanalaryň, zawodlaryň, fabrikleriň, ýaşaýyş jaýlarynyň, obalaryň we şäherleriň has köp sanlysynyň gurulmagyna ýardam eder. Durmuş ulgamyny ösdürmäge uly serişdeleriň gönükdirilmegi halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagyny üpjün eder. Bularyň ählisi Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgesiniň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň güwäsine öwrüler.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasy hakynda» Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Kararyna gol çekdi.

Gahryman Arkadagymyz mejlisiň dowamynda täze taryhy döwürde durmuş-ykdysady maksatnamalar bilen kesgitlenen wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak, durmuşa geçirilýän beýik işleri giňden wagyz etmek boýunça öňümizde uly wezipeleriň durýandygyny belledi. Biz siziň bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny doly goldamak bilen, 2024-nji ýylda öňümizde durýan wezipeleri anyk kesgitledik diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy.

Ýurdumyzda demokratik, hukuk, dünýewi döwlet, ynsanperwer, adalatly jemgyýet has-da berkeýär. Adam hukuklaryny, azatlyklaryny, bähbitlerini mundan beýläk-de üpjün etmek, goramak barada häkimiýet düzümleriniň işleri barha kämilleşýär. Türkmenistan demokratiýanyň, kanunlaryň rüstemliginiň, raýat agzybirliginiň we bitewüliginiň mizemez ýörelgeleriniň esasynda ösýär. Biz bu işleri «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda täze görnüşde, has ýokary derejede alyp baryp, geçmişiň beýikligine, şu günüň haýran galdyryjy üstünliklerine daýanmak, geljegiň röwşen gözýetimine nazar salmak arkaly ýurdumyzyň täze belentliklere tarap okgunly öňe gitmegini üpjün ederis diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi.

Gahryman Arkadagymyz şu gün mejlisde göz öňünde tutulan ähli meselelere seredilendigini aýdyp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hemmeleriň durmuşa geçirilýän işlere mynasyp goşant goşjakdygyna berk ynam bildirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşyny: “Goý, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz agzybirlik, asudalyk, abadançylyk ýoly bilen mundan beýläk-de gülläp össün! Goý, Ýer ýüzüniň ähli ýurtlary bilen dostluga we hyzmatdaşlyga açyk eziz Watanymyzyň dünýädäki şan-şöhraty has-da belende galsyn!” diýen sözler bilen jemledi.

Soňra S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor, Hormatly il ýaşulusy I.Saparlyýew çykyş edip, Gahryman Arkadagymyza Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisine gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdi we halkymyz bilen bilelikde öňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmagyň ata-babalarymyzyň gadymdan gelýän ýörelgesi bolup durýandygyny hem-de häzirki döwürde bu ýörelgäniň mynasyp dowam etdirilýändigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolup durýan obasenagat toplumyny ösdürmäge aýratyn üns berýär. Oba hojalyk önümleriniň satyn alyş nyrhlarynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, daýhanlara hemmetaraplaýyn goldaw berilmegi, olaryň netijeli zähmet çekmegi üçin ähli mümkinçilikleriň döredilmegi, pudagyň kuwwatynyň artdyrylmagy Watanymyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge ýardam berýär.

Şunuň bilen baglylykda, ýaşlaryň arasynda ýurdumyzda bu ugurda görülýän çäreler, ykdysadyýetiň senagat we beýleki pudaklaryny ösdürmek, bilim ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça wagyz-nesihat işleriniň geçiriljekdigi bellenildi. Çykyşynyň ahyrynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň professory Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek, öňde goýlan jogapkärli wezipeleri çözmek üçin ähli tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy.

Soňra Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň partiýa guramaçysy O.Annadurdyýewa söz berildi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we hormatly Prezidentimiziň ýaşlara bildirýän ynamy olary nurana geljegiň bähbidine döredijilikli zähmete, döwrebap bilim we ylym almaga ruhlandyrýar. Täze döredilen Arkadag şäheri ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzyň okgunly ösüşiniň aýdyň nyşanydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen döredilen bu şäheriň sebitde deňi-taýy ýokdur. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly eserleri, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň “Ýaşlar — Watanyň daýanjy” atly ajaýyp kitaby ýaş türkmenistanlylary tutanýerli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmek, ýaş nesliň bagtyýar durmuşy üçin ähli şertleri döretmek, şu günki mejlisde öňde goýlan wezipeler adam hakdaky aladanyň ýurdumyzda ileri tutulýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Ol ýaş hünärmenleriň hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatyny doly goldamak bilen, türkmen halkynyň Milli Lideriniň gymmatly maslahatlaryndan ugur alyp, mundan beýläk-de maksada okgunly zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy we Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza ýadawsyz aladalary üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi