744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Habarlar
03.04.2024
Türkmenistan we Gazagystan gaz pudagynda strategiki hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar

Türkmenistan we Gazagystan gaz pudagynda strategiki hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar
Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Amanow hem-de «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew Aşgabata sapar bilen gelen Gazagystanyň «QazaqGaz» milli kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Sanjar Jarkeşow bilen gepleşikleri geçirdiler.
Taraplar gaz pudagynda iki ýurduň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy güýçlendirmek bilen bagly öňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, önümçilik aktiwleriniň bilelikde ösdürilmegine, iki ýurduň çäginde gaz geçiriji taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine we özara peýdaly esasda gaz üpjünçiligine ikitaraplaýyn gyzyklanma bildirildi.
Duşuşyklardan soň taraplar gaz pudagynda strategiki hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny mälim etdiler.
Ýeri gelende bellesek, mundan ozal Gazagystanyň energetika ministri Almasadam Satkaliýewiň ýurduň Türkmenistandan energiýa serişdelerini import etmegiň mümkinçiligini öwrenýändigini mälim edendigini habar beripdik.

Çeşme: "Nebit-Gaz" gazeti