744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Habarlar
09.02.2024
“Balkangidrogeologiýa” ekspedisiýasy günbatar sebitde agyz suwunyň ätiýaçlyklaryny artdyrýar

“Türkmenistanyň ilatly nokatlaryny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnamasy” tapgyrlaýyn durmuşa geçirilýär. Bu maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Balkangidrogeologiýa” ekspedisiýasynyň zähmet toparlary düýpli goşant goşýarlar.

Korporasiýasynyň ugurdaş kärhanalarynyň geologlary uglewodorod çig malyna baý gorlaryň gözlegini amala aşyrýarlar, ýerasty suwlaryň çeşmeleriniň, peýdaly gazylyp alynýan magdanlaryň, gurluşyk harytlary üçin çig mal serişdeleriniň barlag we derňew işlerini geçirýärler.

2024-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýerasty suwlaryň täze känleriniň netijeli gözleg işiniň möhüm ähmiýetini belledi.

Ekspedisiýanyň hünärmenler günbatar sebitiň çäklerinde jikme-jik gidrogeologiýa gözleg işlerini geçirýärler. 2023-nji ýylda kärhana 83 sany täze wertikal guýynyň buraw işlerini üstünlikli ýerine ýetirdiler. Geçirilen buraw işleriniň umumy çuňlugy 6 müň, 353 metre deň boldy. Bu görkeziji bellenilen meýilnamanyň 110 göterim ýerine ýetirilendigini aňladýar. Şol işlerden 5 müň 747 metr çuňlukdaky işler meýilnama boýunça, 606 metr bolsa potrat işleridir.

Ekspedisiýanyň hünärmenleri döwrebap tehnikalaryň kömegi bilen ýerasty suwlaryň gözleg we barlag işlerini, olaryň gorlaryny anyklamak, şeýle hem burawlanan dik guýularyň ulanylyşy boýunça işleri üstünlikli alyp barýarlar.  Toparyň iş uguna şeýle hem Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynyň ýerasty suwlarynyň Jahanyr käniniň az duzly we arassa agyz suwunyň barlag işleri hem degişlidir.

Ekspedisiýanyň esasy iş ugry günbatar sebitiň ilatly nokatlarynyň agyz suwy bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga, oba hojalyk ekinleriniň suwarylmagyny gowulandyrmaga gönükdirilendir.

Geçen ýylda Gyzylarbat etrabynyň “Jahanyr” ýerasty suw ýataklarynyň ätiýaçlyk gorlaryny bahalandyrmak boýunça geçirilen işleriň netijesinde ýerasty suwlaryň ätiýaçlyk gorlary her günde 3 müň 456 kub metr diýlip hasaplandy. Ol Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Peýdaly gazylyp alynýan magdanlaryň komiteti tarapyndan tassyklanyldy.

Şeýlelikde, bu kände ýerasty suwlaryň ätiýaçlyk gorlarynyň artyş derejesi günde 1 müň 226 kub metre deň boldy. Bu ýerasty suwlar ilatyň durmuş-hojalyk zerurlyklary üçin netijeli peýdalanylýar.

Kärhananyň işiniň häzirki depgini şu ýyl üçin kabul edilen meýilnamanyň hem üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine şaýatlyk edýär. Muňa ýanwar aýynda amala aşyrylan, umumy çuňlugy 420-ä derek 448 metr bolan maglumatlar hem şaýatlyk edýär.