744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Habarlar
28.06.2024
Türkmenistanyň Prezidenti «Daewoo» koreý kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

27-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd.» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Bek Jung-Wany kabul etdi.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistan  bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň özara hormat goýmak, ynanyşmak we düşünişmek esasynda yzygiderli ösdürilmeginiň we pugtalandyrylmagynyň türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Şunda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň ýakynda Türkmenistana bolan döwlet saparynyň möhüm ähmiýeti nygtaldy.

Gaz we himiýa senagaty, ulag, ýokary tehnologiýalar we maýa goýum ulgamlary, şeýle hem beýleki köp sanly ulgamlar ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Türkmen şäherleriniň täze keşbini kemala getirmek hem-de Günorta Koreýanyň kompaniýalarynyň Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna we ýene-de bir giň gerimli taslamany – «Aşgabat-siti» taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmagy babatda  uly mümkinçilikleriň bardygyna aýratyn üns çekildi.  

— Türkmen-koreý ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmäge koreý kompaniýalary uly goşant goşýarlar — diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow aýtdy we olaryň ýurduň gaz-himiýa senagatynda iri taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýandygyny belledi.

Döwlet Baştutany «Türkmenhimiýa» döwlet konserni bilen «Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd» kompaniýasynyň arasynda ýola goýlan oňyn hyzmatdaşlyga ýokary baha berip, türkmen tarapynyň Türkmenistanda himiýa senagatyny ösdürmekde, hususan-da, fosfor, ammiak hem-de karbamid dökünlerini öndürmekde hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça koreýaly hyzmatdaşlaryň anyk tekliplerine seretmäge taýýardygyny belledi.

Myhman ygtybarly işewür hyzmatdaş hökmünde dünýäde uly abraýa eýe bolan Türkmenistanda daşary ýurt kompaniýalarynyň netijeli işlemegi hem-de bilelikdäki maýa goýum taslamalarynyň amala aşyrylmagy üçin berk binýadyň döredilendigini belläp,  durnukly ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan hem-de ägirt uly ykdysady kuwwata eýe bolan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasy üçin uly hormatdygyny nygtady.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hyzmatdaşlygy täze ugurlar boýunça ösdürmäge gowy mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, «Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd»  kompaniýasynyň ýolbaşçysyna berk jan saglyk, abadançylyk we işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi