744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Habarlar
05.07.2024
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «ŞHG+» görnüşindäki duşuşyga gatnaşýar

Şu gün Astanada iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) Sammitiniň çäklerinde geçirilýän wekiliýet Baştutanlarynyň «ŞHG+» görnüşindäki duşuşyga gatnaşýar. 

Sammite gatnaşmak üçin Astana ŞHG-niň agza döwletleriň hem-de bu Guramanyň synçylaryň we dialog boýunça hyzmatdaşlaryň derejesine eýe bolan ýurtlaryň ýolbaşçylary geldiler. Şeýle hem foruma halkara we sebit guramalarynyň ýolbaşçylary, şol sanda BMG-niň Baş sekretary çagyryldy. 

ŞHG-niň hemişelik esasda hereket edýän hökümetara halkara guramasydygyny ýatladýarys. Onuň işiniň esasy wezipeleri sebitde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmakdan häzirki döwrüň howplaryna hem-de wehimlerine  garşy göreşmek maksady bilen tagallalary birleşdirmekden syýasy ulgamda oňyn dialogy, netijeli söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmekden ybaratdyr. Şu ýyl ŞHG-de Gazagystan Respublikasy başlyklyk edýär.

 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habýarlar agentligi